Στην Α1 ο Κε­ραυ­νός Αγ­γε­λο­χω­ρί­ου

Την 30η α­γω­νι­στι­κή ο Κε­ραυ­νός Αγ­γε­λο­χω­ρί­ου συ­νέ­χι­σε νι­κη­φό­ρα, α­φού πέ­ρα­σε ά­νε­τα α­πό τα Με­τέ­ω­ρα, κερ­δί­ζο­ντας με 4-1 τον Ε­θνι­κό. Χα­τζό­που­λος Χ., Χα­τζό­που­λος Γ.(2) και Κο­χλια­ρί­δης σκό­ρα­ραν για τους «κόκ­κι­νους» και ο Χα­τζη­ιω­άν­νί­δης για τους γη­πε­δού­χους. Α­ντί­θε­τα ο Α­τρό­μη­τος ητ­τή­θη­κε 2-1 α­πό το Μα­ρα­θώ­να στο Τριά­δι, με τον Πα­τσα­χά­κη να α­νοί­γει το σκορ, ο Κα­τσι­γιαν­νό­που­λος να ι­σο­φα­ρί­ζει και ο Βιό­που­λος να δια­μορ­φώ­νει το τε­λι­κό σκορ. Τέ­λος ο Α­στέ­ρας Ραι­δε­στού εί­χε ρε­πό.
 Βα­ριά ήτ­τα με 3-1 γνώ­ρι­σε ο Κε­ραυ­νός στο Αγ­γε­λο­χώ­ρι α­πό τον Παύ­λο Με­λά, με τον Μουρ­τσό­γλου να σκο­ρά­ρει δις για τους Σταυ­ρο­πο­λί­τες και μια ο Σα­ρη­γιαν­νί­δης, ε­νώ το γκολ των γη­πε­δού­χων πέ­τυ­χε ο Γ. Χα­τζό­που­λος. Με το ί­διο σκορ ητ­τή­θη­κε και ο Α­τρό­μη­τος Τρια­δί­ου α­πό το Θερ­μα­ϊ­κό Θεσ­σα­λο­νί­κης, ε­νώ ήτ­τα με 2-0 γνώ­ρι­σε και ο Α­στέ­ρας Ραι­δε­στού α­πό το Μα­ρα­θώ­να και σκό­ρερ τους Βιό­που­λο και Πο­ρια­τζί­δη.

 Την 32η α­γω­νι­στι­κή οι «κόκ­κι­νοι» του Αγ­γε­λο­χω­ρί­ου μπο­ρεί να βρέ­θη­καν πί­σω στο σκορ μέ­σα στη Νε­ο­χω­ρού­δα α­πό γκολ του Χου­τσιο­σβί­λι, ό­μως Παρ­λα­πα­νί­δης και Γ. Χα­τζό­που­λος α­νέ­τρε­ψαν τα δε­δο­μέ­να και κέρ­δι­σαν 2-1. Με το ί­διο σκορ ητ­τή­θη­κε ο Α­τρό­μη­τος Τρια­δί­ου α­πό τον Κε­ραυ­νό Α­γί­ου Παύ­λου, ε­νώ ο Α­στέ­ρας Ραι­δε­στού με 2-0 ητ­τή­θη­κε α­πό το Θερ­μα­ϊ­κό Θεσ­σα­λο­νί­κης, με τέρ­μα­τα των Μα­τε­λό­που­λο και Θε­ο­δο­σιά­δη.
  Μια «στρο­φή» πριν το τέ­λος ο Κε­ραυ­νός Αγ­γε­λο­χω­ρί­ου ε­πι­ση­μο­ποί­η­σε την ά­νο­δό του στην Α1 κα­τη­γο­ρί­α, κα­θώς ε­πι­κρά­τη­σε εύ­κο­λα 4-1 του Α­ΟΚ Αγ. Α­θα­να­σί­ου, με το Γ. Χα­τζό­που­λο να πε­τυ­χαί­νει χατ-τρικ και ο Μπο­κνά­νι το τέ­ταρ­το γκολ, ε­νώ ο Μό­σχος το γκολ της τι­μής των γη­πε­δού­χων. Εν’ α­ντι­θέ­σει ο Α­τρό­μη­τος Τρια­δί­ου δε­χό­με­νος έ­να γκολ με εύ­στο­χο πέ­ναλ­τι του Τζορ­μπα­τζού­δη ητ­τή­θη­κε 1-0 α­πό τον Ιά­σο­να Αυ­γής. Τέ­λος ο Α­στέ­ρας Ραι­δε­στού α­πέ­σπα­σε το ι­σό­πα­λο 2-2 α­πό τον Κε­ραυ­νό Αγ. Παύ­λου, αν και οι γη­πε­δού­χοι με τέρ­μα­τα των Μι­χα­η­λί­δη και Μπερ­μπέ­ρη πή­ραν προ­βά­δι­σμα δύ­ο τερ­μά­των, ό­μως Ντερ­βο­σά­ι και Χου­λου­ι­λί­δη δια­μόρ­φω­σαν το τε­λι­κό α­πο­τέ­λε­σμα.

Βαθμολογία   
ΚΕ­ΡΑΥ­ΝΟΣ ΑΓ­ΓΕ­ΛΟ­ΧΩ­ΡΙΟΥ:
1η θέ­ση-72 βαθ­μούς
Α­ΣΤΕ­ΡΑΣ ΡΑΙ­ΔΕ­ΣΤΟΥ:
14η θέ­ση-34 βαθ­μούς
Α­ΤΡΟ­ΜΗ­ΤΟΣ ΤΡΙΑ­ΔΙΟΥ:
16η θέ­ση-25 βαθ­μούς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα