Ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ έως 15 Οκτωβρίου 2010

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έχουν προθεσµία οι ενδιαφερόµενοι εργοδότες να κάνουν αίτηση για συµµετοχή στη νέα ρύθµιση για τις οφειλές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία προβλέπει εφάπαξ ή τµηµατική αποπληρωµή χρεών µε έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.

Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, η νέα ρύθµιση ισχύει και για οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση τµηµατικής εξόφλησης οφειλετών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3833/10 και τηρούν τους όρους της. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα:
1. Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων απαιτητών εισφορών µε έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών).
2. Ρύθµιση µε τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων απαιτητών εισφορών µέχρι 36 µηνιαίες δόσεις, µε έκπτωση 60% επί των πρόσθετων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών). Το ποσό της κάθε µηνιαίας δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 200 ευρώ.
Για να τύχουν οι εργοδότες της ρύθµισης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση για ρύθµιση στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ, µέχρι τις 15 Οκτωβρίου, για τον προσδιορισµό του ύψους της συνολικής οφειλής τους, η οποία θα εξοφληθεί ή θα
ρυθµισθεί στο αρµόδιο Ταµείο Είσπραξης Εσόδων ή Ταµειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Εφόσον η αίτηση για έλεγχο και ρύθµιση των οφειλών υποβληθεί µετά την 15η Οκτωβρίου, τα ανωτέρω ποσοστά των
εκπτώσεων καθορίζονται σε 40% και 20% αντίστοιχα για τις ανωτέρω περιπτώσεις.
Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει τις οριζόµενες µε την απόφαση ρύθµισης δόσεις µέχρι και 4 συνεχόµενων, µπορεί να
συνεχίσει κανονικά την καταβολή των επόµενων δόσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µέχρι και 3 φορές κατά τη διάρκεια της
ρύθµισης, µε την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται εµπρόθεσµα οι δόσεις για 8 συνεχόµενους µήνες κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή
η ρύθµιση παρατείνεται τόσους µήνες όσοι είναι οι µήνες της µη καταβολής των δόσεων (µε ανώτατο αριθµό δόσεων τις 48).
Εντός κάθε οκταµήνου είναι δυνατή η εκπρόθεσµη καταβολή δόσης έως το τέλος του επόµενου µήνα από αυτόν που είναι απαιτητή.
Η παραπάνω εκπρόθεσµη καταβολή επιτρέπεται για µία δόση σε κάθε οκτάµηνο. Θα παρέχεται οίκοθεν (χωρίς να απαιτείται η
υποβολή αίτησης από τον εργοδότη – οφειλέτη) η προβλεπόµενη εκ των ανωτέρω διατάξεων έκπτωση του 60% επί των πρόσθετων
τελών (οίκοθεν και αυτοτελών) στο ανεξόφλητο ποσό της οφειλής.
Για όσες εκ των περιπτώσεων των εργοδοτών είχε υποβληθεί αίτηση για έλεγχο και υπαγωγή σε ρύθµιση σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 19 του ν.3833/2010 πριν από την έναρξη εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας, τα αρµόδια όργανα θα προβαίνουν
στην έκδοση αποφάσεων σύµφωνα µε τις κοινοποιούµενες µε την παρούσα διατάξεις.
Τα αιτήµατα των οφειλετών για ρύθµιση των οφειλών τους µέχρι 48 ισόποσες µηνιαίες δόσεις (για συνολική οφειλή άνω των 300.000)
θα εξετάζονται από τους διευθυντές των Ταµειακών Υπηρεσιών των υποκαταστηµάτων ή των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ, οι οποίοι θα κρίνουν και θα αποφασίζουν την υπαγωγή τους σε ρύθµιση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα