Με το…κε­φά­λι ψη­λά η Α­να­γέν­νη­ση, υ­πο­βι­βά­στη­καν ΠΑ­Ο­ΝΕ και Θερ­μα­ϊ­κός

Με έ­να…πι­κρό για­τί, αλ­λά και με την ι­κα­νο­ποί­η­ση «ζω­γρα­φι­σμέ­νη» στα πρό­σω­πα ό­λων, έ­μει­ναν στην Ε­πα­νο­μή, με την ε­ξαι­ρε­τι­κή πο­ρεί­α της νε­ο­φώ­τι­στης Α­να­γέν­νη­σης, τη φε­τι­νή χρο­νιά στο πρω­τά­θλη­μα της Γ΄ Ε­θνι­κής.Α­πό την άλ­λη, ά­κρως α­ντί­θε­τα εί­ναι τα συ­ναι­σθή­μα­τα σε Θερ­μα­ϊ­κό Θέρ­μης και ΠΑ­Ο­ΝΕ, α­φού αμ­φό­τε­ροι υ­πο­βι­βά­στη­καν στην Ε­θνι­κή Ε­ρα­σι­τε­χνι­κή.
Οι «κι­τρι­νο­πρά­σι­νοι» μπο­ρεί να βρί­σκο­νταν σε ό­λη τη διάρ­κειά στην κο­ρυ­φή του βαθ­μο­λο­γι­κού πί­να­κα, του Βο­ρεί­ου Ο­μί­λου, ό­μως με την ι­σο­πα­λί­α μέ­σα στην Κρα­νού­λα και σε συν­δυα­σμό με τα άλ­λα α­πο­τε­λέ­σμα­τα δεν μπό­ρε­σαν να…κό­ψουν το νή­μα ή να πά­ρουν τη δεύ­τε­ρη προ­νο­μιού­χο θέ­ση για το μπα­ράζ.
Έ­τσι πρω­τα­θλή­τρια α­να­δεί­χθη­κε η ο­μά­δα της Βέ­ροιας και η ο­μά­δα των Τρι­κά­λων που κα­τέ­κτη­σε τη δεύ­τε­ρη θέ­ση θα α­να­με­τρη­θεί με το Βύ­ζα­ντα Με­γά­ρων για τη διεκ­δί­κη­ση του ει­σι­τη­ρί­ου για τη Β΄  Ε­θνι­κή. Ο Θερ­μα­ϊ­κός, με­τά την πα­ρου­σί­α έ­ξι ε­τών στα ε­παγ­γελ­μα­τι­κά…σα­λό­νια, βρέ­θη­κε και πά­λι σε μι­κρό­τε­ρη κα­τη­γο­ρί­α, ό­πως και ο ΠΑ­Ο­ΝΕ, με­τά α­πό τε­τρα­ε­τή πα­ρου­σί­α. Οι «πρά­σι­νοι» ή­ταν α­πό την αρ­χή, έ­νας α­πό τους πιο «α­δύ­να­μους κρί­κους», ό­μως στά­θη­καν στο ύ­ψος τους ως το τέ­λος, ε­νώ οι «α­σπρό­μαυ­ροι» πά­λε­ψαν με…νύ­χια και με δό­ντια ως την τε­λευ­ταί­α α­γω­νι­στι­κή, αν και ι­σο­βάθ­μη­σαν με την Κο­ζά­νη, υ­στε­ρού­σαν στα με­τα­ξύ τους α­πο­τε­λέ­σμα­τα. Έ­τσι μα­ζί με τους ΠΑ­Ο­ΝΕ και Θερ­μα­ϊ­κό Θέρ­μης υ­πο­βι­βά­ζο­νται και οι Βι­σαλ­τια­κός  και Κα­στο­ριά.   
  Η 32η α­γω­νι­στι­κή ή­ταν η τε­λευ­ταί­α που η Α­να­γέν­νη­ση Ε­πα­νο­μής βρέ­θη­κε σε θέ­ση «ο­δη­γού» για τη πο­δο­σφαι­ρι­κή χρο­νιά που πέ­ρα­σε. Οι «κι­τρι­νο­πρά­σι­νοι» δεν τα κα­τά­φε­ραν να α­πο­σπά­σουν το τρί­πο­ντο μέ­σα στην Κρα­νού­λα α­πό την το­πι­κή Δό­ξα, κα­θώς έ­φυ­γαν α­πό την Ή­πει­ρο με το βαθ­μό της ι­σο­πα­λί­ας. Η Α­να­γέν­νη­ση βρέ­θη­κε πί­σω στο σκορ με γκολ του Πιέ­χνα στα μι­σά του πρώ­του μέ­ρους και πα­ρά τις προ­σπά­θειες των παι­κτών της, το μό­νο που μπό­ρε­σε ή­ταν να ι­σο­φα­ρί­σει σε 1-1 ο Α­πο­στο­λί­δης δέ­κα λε­πτά πριν το τέ­λος της α­να­μέ­τρη­σης. Ι­σο­πα­λί­α χω­ρίς τέρ­μα­τα ή­ταν και το α­πο­τέ­λε­σμα στης Α­να­γέν­νη­ση Σερ­ρών, με­τα­ξύ του το­πι­κού Ο­δυσ­σέ­α και του ΠΑ­Ο­ΝΕ, ε­νώ ο Θερ­μα­ϊ­κός Θέρ­μης ε­ξέ­τι­σε το προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο του ρε­πό.
 Μια α­γω­νι­στι­κή πριν το τέ­λος οι «α­σπρό­μαυ­ροι» του Μπα­ξέ, κα­τά­φε­ραν να α­πο­σπά­σουν το τρί­πο­ντο μέ­σα στη Νι­γρί­τα α­πό το Βι­σαλ­τια­κό, έ­στω και με το «φτω­χό» 1-0, με γκολ του Αγ­γε­λού­δη και πα­ρέ­μει­ναν «ζω­ντα­νοί» στη διεκ­δί­κη­ση της πα­ρα­μο­νής στην κα­τη­γο­ρί­α. Ό­σον α­φο­ρά την Α­να­γέν­νη­ση Ε­πα­νο­μής ε­ξέ­τι­σε το ρε­πό της.
 Η «αυ­λαί­α» του πρω­τα­θλή­μα­τος έ­πε­σε με την Α­να­γέν­νη­ση Ε­πα­νο­μής να α­πο­σπά το βαθ­μό της ι­σο­πα­λί­ας, μέ­σα στην Πτο­λε­μα­ϊ­δα α­πό τον Ε­ορ­δα­ϊ­κό, με το Δερ­μι­τζό­γλου να βά­ζει μπρο­στά τους Θεσ­σα­λο­νι­κείς και ο Μαυ­ρο­μα­τί­δης να ι­σο­φα­ρί­ζει για τους γη­πε­δού­χους. Α­πό την άλ­λη ο ΠΑ­Ο­ΝΕ, πα­ρά τις προ­σπά­θειές του και τη νί­κη με 3-2 ε­πί του Πυρ­σού Γρε­βε­νών υ­πο­βι­βά­στη­κε, αν και οι Γρε­βε­νιώ­τες με γκολ των Γε­ωρ­γί­ου και Κου­ρέ­λα βρέ­θη­καν μπρο­στά με δυο τέρ­μα­τα, ό­μως οι Για­ντσέ­λης, Λε­πτο­κα­ρύ­δης και Καλ­φά­κης έ­κα­ναν την α­να­τρο­πή. Την κα­τη­γο­ρί­α α­πο­χαι­ρέ­τη­σε και ο Θερ­μα­ϊ­κός Θέρ­μης, α­πο­σπώ­ντας την ι­σο­πα­λί­α 1-1 α­πό τον Ο­δυσ­σέ­α Α­να­γέν­νη­σης, με τον Μπορ­γκάν να βά­ζει τους Σερ­ραί­ους μπρο­στά στο σκορ και ο Χα­τζη­στερ­γί­ου να δια­μορ­φώ­νει το τε­λι­κό σκορ.
Η τε­λι­κή βαθ­μο­λο­γί­α
1. ΒΕ­ΡΟΙΑ 65
2. Α­Ο ΤΡΙ­ΚΑ­ΛΑ 64
3. Α­ΝΑΓ. Ε­ΠΑ­ΝΟ­ΜΗΣ 61
4. Α­ΝΑΓ. ΓΙΑΝ­ΝΙ­ΤΣΩΝ 58
5. Ε­ΟΡ­ΔΑ­Ϊ­ΚΟΣ 56
6. ΜΑ­ΚΕ­ΔΟ­ΝΙ­ΚΟΣ 52
7. ΠΥΡ­ΣΟΣ ΓΡΕΒ. 49
8. Ε­ΘΝ. ΦΙ­ΛΙΠ­ΠΙΑ­ΔΑΣ 48
9. ΦΩ­ΚΙ­ΚΟΣ 47
10. ΔΟ­ΞΑ ΚΡΑ­ΝΟΥ­ΛΑΣ 39
11. ΝΙ­ΚΗ ΒΟ­ΛΟΥ 38
12. Ο­ΔΥΣ­ΣΕ­ΑΣ Α­ΝΑΓ. 37
13. ΚΟ­ΖΑ­ΝΗ 36
14. ΠΑ­Ο­ΝΕ 36
15. ΒΙ­ΣΑΛ­ΤΙΑ­ΚΟΣ 28
16. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 20
17. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα