Κατατέθηκε ο “Καλλικράτης”

·Οι 910 δή­μοι και οι 124 κοι­νό­τη­τες που υ­πάρ­χουν σή­με­ρα συ­νε­νώ­νο­νται σε 325 δή­μους. Οι 57 νο­μαρ­χί­ες και τα 19 ε­παρ­χεί­α κα­ταρ­γού­νται και α­ντι­κα­θί­στα­νται α­πό 13 αι­ρε­τές πε­ρι­φέ­ρειες και οι 13 κρα­τι­κές πε­ρι­φέ­ρειες α­ντι­κα­θί­στα­ται με τη σει­ρά τους α­πό 7 α­πο­κε­ντρω­μέ­νες διοι­κή­σεις.
· Τα 6.000 νο­μι­κά πρό­σω­πα των δή­μων μειώ­νο­νται σε 2.000 
·Συ­νο­λι­κά πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό 50.000 θέ­σεις πο­λι­τι­κού προ­σω­πι­κού μειώ­νο­νται σε 25.000 θέ­σεις.
·Οι 16.150 δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι ό­λης της χώ­ρας πε­ριο­ρί­ζο­νται στους μι­σούς, το ί­διο και οι 195 α­ντι­νο­μάρ­χες που θα α­ντι­κα­τα­στα­θούν α­πό μι­σούς πε­ρί­που α­ντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χες. Ε­πί­σης α­πό τους 1.396 νο­μαρ­χια­κούς συμ­βού­λους θα μεί­νουν μό­λις 703 πε­ρι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι.
Προ­βλέπε­ται ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο πρό­γραμ­μα ε­ξυ­γί­αν­σης των υ­περ­χρε­ω­μέ­νων Ο­ΤΑ.Οι δή­μοι με ση­μα­ντι­κά οι­κο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα θα έ­χουν ό­ριο στο δα­νει­σμό τους, ο ο­ποί­ος δεν θα υ­περ­βαί­νει το 5% των ε­τή­σιων ε­σό­δων τους.

 

Φι­λο­δο­ξώ­ντας να σπά­σει το πε­λα­τεια­κό σύ­στη­μα στο δη­μό­σιο, να μειώ­σει τις σπα­τά­λες, να κα­θιε­ρώ­σει την κα­θο­λι­κή και α­νε­ξαί­ρε­τη υ­πα­γω­γή κά­θε πρό­σλη­ψης στο Α­ΣΕΠ, να α­πλου­στεύ­σει τη γρα­φειο­κρα­τί­α, να α­πο­κε­ντρώ­σει τις κρα­τι­κές αρ­μο­διό­τη­τες και να ε­νι­σχύ­σει τη συμ­με­το­χή του πο­λί­τη στις δη­μο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες, ο Καλ­λι­κρά­της ξε­κι­νά το έρ­γο του βά­ζο­ντας «ψα­λί­δι» στις κρα­τι­κές δα­πά­νες. Στό­χος, να εξοικονομήσει 1,8 δισ. ευ­ρώ το χρό­νο. Το ο­γκώ­δες, 500 σε­λί­δων νο­μο­σχέ­διο, σύμ­φω­να με ό­σα δή­λω­σε ο υπ. Ε­σω­τε­ρι­κών Γ. Ρα­γκού­σης, «εν­σω­μα­τώ­νει σε έ­να νο­μο­θέ­τη­μα ε­κα­το­ντά­δων άρ­θρων θε­σμι­κές πα­ρεμ­βά­σεις που θα α­ντι­στοι­χού­σαν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα σε 16 νο­μο­σχέ­δια.»

 «Χρεια­ζό­μα­στε χω­ρίς αμ­φι­βο­λί­α δή­μους και πε­ρι­φέ­ρειες που εί­ναι λι­γό­τε­ρες σε α­ριθ­μό, με­γα­λύ­τε­ρες σε έ­κτα­ση, πλου­σιό­τε­ρες σε πό­ρους, προ­σω­πι­κό και αρ­μο­διό­τη­τες, που εί­ναι πιο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κοί, πιο οι­κο­νο­μι­κοί, πιο δια­φα­νείς και ε­πι­πλέ­ον πιο δη­μο­κρα­τι­κοί, πιο α­νοι­χτοί στην κοι­νω­νί­α, πιο κο­ντά στον πο­λί­τη.» ε­πε­σή­μα­νε ο υ­πουρ­γός Ε­σω­τε­ρι­κών. 
     «Α­να­πτυ­ξια­κή ε­πα­νεκ­κί­νη­ση» χα­ρα­κτή­ρι­σε το πρό­γραμ­μα ο πρω­θυ­πουρ­γός Γ. Πα­παν­δρέ­ου. «Εί­ναι μί­α α­πό τις πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κές α­πο­δεί­ξεις της δι­κής μας α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τας, της α­πό­φα­σής μας να προ­χω­ρή­σου­με με τα­χύ­τη­τα σε βα­θιές διαρ­θρω­τι­κές αλ­λα­γές, δη­λα­δή να αλ­λά­ξου­με πα­ρω­χη­μέ­νες δο­μές και α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κές λει­τουρ­γί­ες, κά­νο­ντας α­πο­φα­σι­στι­κά και δύ­σκο­λα βή­μα­τα»
Στα βα­σι­κά ση­μεί­α του Καλ­λι­κρά­τη συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ε­πί­σης:
· Αυ­ξά­νε­ται η θη­τεί­α των αι­ρε­τών α­πό τέσ­σε­ρα σε πέ­ντε έ­τη ε­νώ  α­πό το 2014 οι ε­κλο­γές της αυ­το­διοί­κη­σης θα διε­ξά­γο­νται πα­ράλ­λη­λα με τις ευ­ρω­ε­κλο­γές.
· Μεί­ω­νε­ται το ό­ριο η­λι­κί­ας για το δι­καί­ω­μα ε­κλο­γής στα δη­μο­τι­κά και πε­ρι­φε­ρεια­κά συμ­βού­λια α­πό τα 21 στα 18 χρό­νια.
· Ει­σά­γε­ται ε­λά­χι­στο πλη­θυ­σμια­κό μέ­γε­θος οι 10.000 μό­νι­μοι κά­τοι­κοι προ­κει­μέ­νου έ­νας Δή­μος που προ­κύ­πτει α­πό συ­νέ­νω­ση, να μπο­ρέ­σει να α­σκή­σει ε­παρ­κώς τις αρ­μο­διό­τη­τές του, ε­ξα­σφα­λί­ζο­ντας λει­τουρ­γι­κή, διοι­κη­τι­κή και οι­κο­νο­μι­κή ε­πάρ­κεια. Μό­νη ε­ξαί­ρε­ση, οι νη­σιω­τι­κοί και ο­ρει­νοί Δή­μοι.
· Στην Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής και στο μη­τρο­πο­λι­τι­κό δια­μέ­ρι­σμα Θεσ­σα­λο­νί­κης με­τα­φέ­ρο­νται ε­πι­πλέ­ον αρ­μο­διό­τη­τες, με στό­χο την α­νά­πτυ­ξη και την εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γί­α των δύ­ο με­γα­λύ­τε­ρων χω­ρι­κών ε­νο­τή­των της χώ­ρας.
   Η  πε­ρί­ο­δος της ε­πί­ση­μης δια­βού­λευ­σης θα διαρ­κέ­σει μέ­χρι τα μέ­σα Μα­ΐ­ου, ο­πό­τε ο “Καλ­λι­κρά­της” θα τε­θεί στην κρί­ση της ο­λο­μέ­λειας της Βου­λής.  “Στη φά­ση αυ­τή εί­μα­στε α­πο­λύ­τως α­νοι­κτοί σε κά­θε πρό­τα­ση που βελ­τιώ­νει κά­θε πτυ­χή του νο­μο­σχε­δί­ου, στο πλαί­σιο βε­βαί­ως των αρ­χών που έ­χου­με θέ­σει γι’ αυ­τό”, τό­νι­σε ο υ­πουρ­γός Ε­σω­τε­ρι­κών.
   Ο α­ντί­χτυ­πος των αλ­λα­γών του Καλ­λι­κρά­τη προ­κά­λε­σε, ό­πως ή­ταν φυ­σι­κό, ποικίλλες α­ντι­δρά­σεις ε­νώ δεν λεί­πει και η α­νη­συ­χί­α των ερ­γα­ζό­με­νων στους δή­μους κα­θώς ε­πη­ρε­ά­ζε­ται ά­με­σα το κα­θε­στώς ερ­γα­σί­ας τους. Οι υ­πο­χρε­ω­τι­κές με­τα­τά­ξεις και ο φό­βος για ο­λο­κλη­ρω­τι­κή δια­κο­πή συμ­βά­σε­ων α­να­μέ­νε­ται να ε­πη­ρε­ά­σουν κα­θο­ρι­στι­κά τη ζω­ή χι­λιά­δων πο­λι­τών.
 ΔΗΜΟΙ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ – ΘΕΡΜΗΣ
Ο δήμος Θερμαϊκού:
   Οι τρεις δήμοι, δήμος Επανομής με το δημοτικό διαμέρισμα του Μεσημερίου, ο δήμος Μηχανιώνας με τα δημοτικά διαμερίσματα Αγγελοχωρίου, Κερασιάς και ο δήμος Θερμαϊκού με τα δημοτικά διαμερίσματα Ν. Επιβατών, Αγ. Τριάδας συνενώνονται σε ένα δήμο με έδρα τη Περαία.
   Ο δήμος Επανομής σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει 8.138 κατοίκους και έκταση 91,49. Ο δήμος Μηχανιώνας έχει πληθυσμό 9.186 και έκταση 20,94. Ο δήμος Θερμαϊκού έχει 19.802 κατοίκους και 20,30 έκταση.
   Το σύνολο του πληθυσμού του νέου δήμου, πάντα βάση της απογραφής του 2001, είναι 37.126 κάτοικοι.
   Το δημοτικό συμβούλιο θα αποτελείται από 33 δημοτικούς συμβούλους. Οι έδρες αναλογικά θα είναι Επανομή 7, Μηχανιώνα: 8, Θερμαϊκός 18.
Ο δήμος Θέρμης:
   Οι τρεις δήμοι, δήμος Θέρμης με τα δημοτικά διαμερίσματα Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων, ο δήμος  Βασιλικών με τα δημοτικά διαμερίσματα Αγ. Παρασκευής, Αγ. Αντωνίου, Λιβαδίου, Περιστεράς, Σουρωτής και ο δήμος Μίκρας με τα δημοτικά διαμερίσματα Πλαγιαρίου, Καρδίας, Σχολαρίου, συνενώνονται σε ένα δήμο με έδρα τη Θέρμη.
   Το δημοτικό συμβούλιο θα αποτελείται από 33 δημοτικούς συμβούλους. Βάση του σχεδίου οι (παλιοί) δήμοι θα εκλέξουν: Βασιλικά 8, Μίκρα 10, Θέρμη 15.
Οι πρώ­τες εκτιμήσεις
Ό­σον α­φο­ρά τη δια­μόρ­φω­ση του αυ­το­διοι­κη­τι­κού χάρ­τη στην α­να­το­λι­κή πε­ριο­χή του νο­μού Θεσ­σα­λο­νί­κης, η πρό­τα­ση του νο­μο­σχε­δί­ου ε­πε­φύ­λα­ξε μικρές εκ­πλή­ξεις κα­θώς κι­νήθηκε περίπου μέ­σα στα πλαί­σια της πρότασης του ΙΤΑ που ήταν γνωστή εδώ και μέρες. Συ­νε­πώς, συ­νι­στά­ται η δη­μιουρ­γί­α των τριών πα­ρα­κά­τω δή­μων: ο δή­μος Χορ­τιά­τη με έ­δρα το Πα­νό­ρα­μα που α­πο­τε­λεί­ται α­πό τους δή­μους Χορ­τιά­τη, Πα­νο­ρά­μα­τος και Πυ­λαί­ας, ο δή­μος Θέρ­μης με έ­δρα τη Θέρ­μη, που α­πο­τε­λεί­ται α­πό τους δή­μους Θέρ­μης, Μί­κρας, Βα­σι­λι­κών και ο δή­μος Θερ­μα­ϊ­κού με έ­δρα την Πε­ραί­α, α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους Ε­πανο­μής, Θερ­μα­ϊ­κού και Μη­χα­νιώ­νας.
   Με την πρώτη ματιά οι πρώτες αντιδράσεις φαίνονται ήδη να προσπερνώνται. Στην περίπτωση του δήμου Μίκρας – Επανομής όπου εδώ φαίνεται να διασπάται το κριτήριο της εδαφικής συνέχειας και μετά την από κοινού απόφαση των δύο δημοτικών συμβουλίων για την συνένωση των δύο δήμων – μάλιστα εκπόνησαν και μελέτη βιωσιμότητας – δεν φαίνεται κάποια λύση προς το παρόν.
  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα